Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

LaColie
Reposted fromFlau Flau viamentispenetralia mentispenetralia

June 20 2017

LaColie
LaColie
LaColie
1768 98cb
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagabrynia gabrynia
LaColie
3591 2ef6
Reposted fromremeeember remeeember viabesomeoneelse besomeoneelse
LaColie
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vialiwia liwia
LaColie

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie viablackcat blackcat
LaColie
3685 3bee 500
LaColie
4025 11dc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabesomeoneelse besomeoneelse
LaColie
9515 6df2
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutline outline
LaColie
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
LaColie
6583 db81 500
LaColie
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viafelicka felicka

June 19 2017

LaColie
LaColie
4090 5484 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
LaColie
LaColie
4094 01a3
ift.tt
Reposted fromOoliv Ooliv viaSzczurek Szczurek
LaColie
5094 33aa
Reposted fromkarahippie karahippie
LaColie
4819 bc3b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl