Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

LaColie
LaColie
Reposted fromotters otters viahornypigeon hornypigeon
LaColie
7097 b684 500
Reposted fromDreamInMyPocket DreamInMyPocket viasubman subman

May 29 2017

LaColie
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viafeedingthesoul feedingthesoul
LaColie
9238 1e3b
LaColie
LaColie
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
LaColie
2891 38c7 500
Reposted fromslashzaku slashzaku viacylonapplepie cylonapplepie
1094 a15d
LaColie
LaColie
1070 0bc1 500
Reposted fromrol rol viatiredeveryday tiredeveryday
LaColie
Reposted fromFlau Flau vialordminx lordminx
LaColie
LaColie
LaColie
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.
LaColie
LaColie
3770 4864 500
Reposted fromtfu tfu viagrzej grzej
1701 7eb6

cuteness–overload:

Horse mounted police woman has carrots instead of a gun in her holster
Source: http://bit.ly/2qZkUnO

Reposted fromredlabkelly redlabkelly viazagrobela zagrobela
LaColie
Reposted fromteijakool teijakool viainzynier inzynier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl