Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

LaColie
Reposted frommangoe mangoe viaceplus ceplus

November 03 2018

LaColie

November 02 2018

LaColie
8335 9172 500
LaColie
Poznałem kogoś. To był przypadek. Nie szukałem jej. To było jak burza. Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. (…) Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. (…) Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałaby marnować na mnie swój czas. Wiem, że cudownie pachnie.
— Hank Moody “Califonication’
LaColie
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
LaColie
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viafelicka felicka

November 01 2018

LaColie
9038 d090
Reposted fromretro-girl retro-girl viaembrace embrace
LaColie
Reposted fromFlau Flau viau-dit u-dit
LaColie
Reposted frommangoe mangoe
LaColie
Reposted fromDennkost Dennkost viatichga tichga
LaColie

October 31 2018

LaColie
Reposted fromtgs tgs viazelbekon zelbekon
LaColie
Interesting video hacks
Reposted fromtgs tgs viazelbekon zelbekon
LaColie
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaHypothermia Hypothermia

October 30 2018

LaColie
8941 5a7d 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaolivierk olivierk
LaColie
LaColie
LaColie
Wielu rodziców zrobi dla swoich dzieci wszystko, tylko nie pozwoli im być sobą.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
LaColie
6337 b9fc 500
LaColie
5665 f149 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl